Dokumentacja projektowa

Przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu i uzyskaniu następujacej dokumentacji:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
  • projekt architektoniczno – budowlany,
  • stosownie do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków, warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych oraz oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
  • wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb).
  • dokumentacja powykonawcza